id 847
นักวิจัย ชายภัทรสุรวงศ์ วงศ์หล้า
คณะ วิทยาลัยนานาชาติ
สาขา
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อการท่องเที่ยว ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่
มรชม 2562
ผลงานตีพิมพ์