id 846
นักวิจัย ภุสัสชิ กันทะบุผา
คณะ วิทยาลัยนานาชาติ
สาขา
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. การสร้างนวัตกรรมเพื่อใช้ในการสอนไวยากรณ์ไทยแก่นักศึกษาต่างประเทศวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
มรชม 2562
ผลงานตีพิมพ์