id 843
นักวิจัย สุทธามณี ธนะบุญเรือง
คณะ วิทยาลัยนานาชาติ
สาขา
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. ความสัมพันธ์ระหว่างอุปนิสัยส่วนบุคคล บุคลิกภาพ กับคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่
มรชม 2562
ผลงานตีพิมพ์