id 842
นักวิจัย แวววรรณ ละอองศรี
คณะ วิทยาลัยนานาชาติ
สาขา
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. การพัฒนาระบบบัญชีธุรกิจชุมชนในชุมชน ป่าสักงาม ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
มรชม 2562
ผลงานตีพิมพ์