id 83
นักวิจัย นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สาขา สาขาวิชาอุสาหกรรมเกษตร
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ รายวิชา กฎหมายและมาตรฐานอาหาร กรณีศึกษา คุณภาพและมาตรฐานด้านจุลินทรีย์ของผลิตภัณฑ์อาหารของฝากจากจังหวัดเชียงใหม่
มรชม 2553
2. การสกัดและคุณลักษณะของเจลาตินสกัดจากหนังกระบือ
วช 2560
ผลงานตีพิมพ์