id 823
นักวิจัย อัจฉรา คำฝั้น
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. ความพึงพอใจของบัณฑิตและนักศึกษา ต่อหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มรชม 2562
ผลงานตีพิมพ์