id 822
นักวิจัย ฉัตรศิริ วิภาวิน
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. การศึกษาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเพื่อการพัฒนาระบบการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตสู่ยุคสังคมสูงวัย ประเทศไทย 4.0 ในชุมชนขี้เหล็ก-สะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
มรชม 2562
ผลงานตีพิมพ์