id 812
นักวิจัย เบญจมาศ สีตะพันธุ์
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
สาขา
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. สื่อประชาสัมพันธ์และความต้องการรับข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ ของคณะวิทยาการจัดการ ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
มรชม 2562
ผลงานตีพิมพ์