id 80
นักวิจัย ธัญญา ทะพิงค์แก
คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สาขา สาขาวิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. การวิเคราะห์ปริมาณสารคอร์ไดเซปินในเห็ดถั่งเช่าสีทองที่เพาะเลี้ยงด้วยข้าว
มรชม 2553
2. วิธีการใหม่ในการเพาะเลี้ยงเห็ดหัวลิงโดยการใช้ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์
สกอ 2554
3. การศึกษาการเพาะเลี้ยงเห็ดสมุนไพร ถั่งเช่าสีทอง และการนำไปใช้ประโยชน์
วช 2555
4. ผลของวิธีการเพาะเลี้ยงต่อการผลิตสารคอร์ไดเซปินในเห็ดถั่งเช่าสีทอง
วช 2555
ผลงานตีพิมพ์