id 766
นักวิจัย ภัทรานิษฐ์ สรเสริมสมบัติ
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
สาขา
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. คุณลักษณะที่ส่งผลต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่
มรชม 2561
ผลงานตีพิมพ์