id 762
นักวิจัย กิติยาภรณ์ อินธิปีก
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
สาขา
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. การส่งเสริมการตลาดการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สมุนไพร โดยชุมชนมีส่วนร่วม
มรชม 2561
ผลงานตีพิมพ์