id 752
นักวิจัย ธงชัย ศรีตะปัญญะ
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา สายสนับสนุน
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. การขยายพันธ์ุจันทร์ผาโดยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
มรชม 2560
ผลงานตีพิมพ์