id 751
นักวิจัย เสาวภา ปัญจอริยะกุล
คณะ คณะครุศาสตร์
สาขา เทคโนโลยีการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
มรชม 2560
ผลงานตีพิมพ์ 1. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
2562 วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2562 ค่าน้ำหนัก 0.80