id 750
นักวิจัย กมลวัน สังสีแก้ว
คณะ วิทยาลัยนานาชาติ
สาขา ภาควิชาการจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรม
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการเขียนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วช 2560
ผลงานตีพิมพ์