id 749
นักวิจัย ภัทรมน พันธุ์แพง
คณะ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
สาขา วิชาคอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. การพัฒนาอุปกรณ์สำรวจเท้าด้วยตนเองสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน
มรชม 2560
ผลงานตีพิมพ์