id 746
นักวิจัย อมาคินป์ ชินโชติกร
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. ภาพลักษณ์และความคาดหวังจากประชาชนในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่และอำเภอข้างเคียงที่มีต่อหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษกเชียงใหม่
มรชม 2560
ผลงานตีพิมพ์