id 743
นักวิจัย ปรัชญา ไชยวงศ์
คณะ สถาบันวิจัยและพัฒนา
สาขา
วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต
ความเชี่ยวชาญ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ผลงานวิจัย 1. การพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วช 2560
ผลงานตีพิมพ์