id 742
นักวิจัย กรรณิกา ซาซง
คณะ สถาบันวิจัยและพัฒนา
สาขา
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. การพัฒนารูปแบบการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วช 2560
ผลงานตีพิมพ์