id 741
นักวิจัย ศศิวิมล วรพันธุ์
คณะ สำนักงานอธิการบดี
สาขา
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. วิเคราห์ความคุ้มค่าของโครงการตามแผนปฏิบัติการ และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วช 2560
ผลงานตีพิมพ์