id 740
นักวิจัย ศุกร์พิรา ทาอินต๊ะ
คณะ สำนักงานอธิการบดี
สาขา
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. การวิเคราะห์ค่าความแตกต่างระหว่างจำนวนนักศึกษาเต็มเวลา(FTES) ต่ออาจารย์ประจำ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วช 2560
ผลงานตีพิมพ์