id 737
นักวิจัย ศุภชัย ไชยาแจ่ม
คณะ คณะครุศาสตร์
สาขา สายสนับสนุน
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. การศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้บริการสำนักงานคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วช 2560
ผลงานตีพิมพ์