id 736
นักวิจัย อานนท์ ผัดแปง
คณะ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
สาขา
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. การพัฒนาระบบไฟฟ้ากระแสตรงจากเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับระบบปั๊มสารสะลาย และระบบควบคุมอุณหภูมิของพืชไฮโดรโปนิกส์
วช 2560
ผลงานตีพิมพ์