id 735
นักวิจัย วีรวิชญ์ ปิยนนทศิลป์
คณะ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
สาขา
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. โอกาสและศักยภาพการเป็นพื้นที่นทีทัศน์ชายแดนประตูทางการค้าทิศตะวันตกของประเทศไทย-เมียนมา : กรณีศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
วช 2560
ผลงานตีพิมพ์ 1. โอกาสและศักยภาพการเป็นพื้นที่นทีทัศน์ชายแดนประตูทางการค้าทิศตะวันตกของประเทศไทย-เมียนมา : กรณีศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
2562 วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2562 ค่าน้ำหนัก 0.60