id 734
นักวิจัย ปนัดดา โตคำนุช
คณะ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สาขา
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. ภาพลักษณ์สถาบันล้านนาศึกษาในทัศนะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วช 2560
ผลงานตีพิมพ์ 1. ภาพลักษณ์สถาบันล้านนาศึกษาในทัศนะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2562 รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19 วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 "การศึกาาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน" (Education for Sustainable Community Development) ค่าน้ำหนัก 0.20
2. รหัสความสำเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานสนับสนุน : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2562 วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 2562 ค่าน้ำหนัก 0.60