id 732
นักวิจัย ภาสกร แห่งศักดิ์ศรี
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา สายสนับสนุน
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. กลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วช 2560
ผลงานตีพิมพ์