id 720
นักวิจัย เจนจิรา อาษากิจ
คณะ วิทยาลัยนานาชาติ
สาขา ภาควิชาการจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรม
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. การพัฒนากลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันระดับนานาชาติของอุตสาหกรรมไมซ์ในจังหวัดเชียงใหม่
วช 2558
2. การใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับเกมมิฟิเคชั่น ในการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการกำกับตนเองในการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ทางธุรกิจ
มรชม 2562
ผลงานตีพิมพ์