id 715
นักวิจัย นัทธ์หทัย ตันสุหัข
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
สาขา สาขาวิชาการตลาด
วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต
ความเชี่ยวชาญ -การตลาด การท่องเที่ยว ธุรกิจการบริการ
ผลงานวิจัย 1. การพัฒนาศักยภาพของ อำเภอแม่วาง เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
วช 2560
2. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในจังหวัดเชียงใหม่
วช 2561
ผลงานตีพิมพ์