id 709
นักวิจัย กิรณา ยี่สุ่นแซม
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
สาขา สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบัญชีและการเงินโดยการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มจัดการขยะ ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
มรชม 2559
ผลงานตีพิมพ์