id 702
นักวิจัย สุพจน์ คำมะนิด
คณะ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
สาขา
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กรณีศึกษา : เขตอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วช 2560
ผลงานตีพิมพ์