id 699
นักวิจัย ชุติมันต์ สะสอง
คณะ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
สาขา
วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
ความเชี่ยวชาญ -บริหารธุรกิจ การจัดการ
ผลงานวิจัย 1. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและบทบาทของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP ในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจชุมชนด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
วช 2559
2. กลยุทธ์การตลาดเชิงพันธมิตรเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วช 2560
ผลงานตีพิมพ์ 1. การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมผ่านการมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธ์ุ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2560 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาณี 19 ธันวาคม 2560 การประชุมวิชาการระดับชาติ ค่าน้ำหนัก 0.40
2. การบูรณาการทุนทางสังคมเชื่อมโยงเส้นทางการค้าชายแดนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ของกลุ่มชาติพันธุ์กะยาบ้านดอยแสง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2562 การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 6 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยม่โจ้ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส การประชุมวิชาการระดับชาติ ค่าน้ำหนัก 0.20
3. การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมผ่านการมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2560 การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ปี 2560 "วิจัยเพื่อความก้าวหน้าและนวัตกรรมธุรกิจ" มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วันที่ 19 ธันวาคม 2560 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ ค่าน้ำหนัก 0.40
4. การศึกษาเส้นทางและโอกาสของผู้ประกอบการในการส่งออกสินค้าและบริการบริเวณจุดผ่อนปรน บ้านห้วยต้นนุ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2562 การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจาปี พ.ศ. 2562 วันที่ 12 – 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ค่าน้ำหนัก 0.20
5. การบูรณาการทุนทางสังคมเพื่อเชื่อมโยงการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์ ไทใหญ่หมู่บ้านถ้าลอด อ้าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2562 การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจาปี พ.ศ. 2562 วันที่ 12 – 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ค่าน้ำหนัก 0.20