id 699
นักวิจัย ชุติมันต์ สะสอง
คณะ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
สาขา
วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
ความเชี่ยวชาญ -บริหารธุรกิจ การจัดการ
ผลงานวิจัย 1. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและบทบาทของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP ในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจชุมชนด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ เชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
วช 2559
ผลงานตีพิมพ์