id 684
นักวิจัย ไพรสันต์ สุวรรณศรี
คณะ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สาขา -
วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
ความเชี่ยวชาญ -การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
-การสร้างระบบฐานข้อมูลโดยใช้สารสนเทศ
-เทคโนโลยีทางการศึกษา
-เทคโนโลยีสารสนเทศ
-การออกแบบการเรียนรู้
ผลงานวิจัย 1. การบูรณาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นในการจัดการและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
วช 2558
2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการอบรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่ายสำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓
วช 2559
3. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาในด้านการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาล้านนาเชิงหัตถกรรมในพื้นที่ชุมชนวัดศรีสุพรรณ(วัวลาย) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วช 2560
4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาในด้านการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาล้านนาเชิงหัตถกรรมในพื้นที่ชุมชนบ้านถวาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
วช 2561
ผลงานตีพิมพ์ 1. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาในด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาล้านนาเชิงหัตถกรรมในพื้นที่ชุมชนวัดศรีสุพรรณ(วัวลาย) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
2561 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี ปีที่ 12 ฉบับที่ 29 กันยายน - ธันวาคม 2561 TCI 1 ค่าน้ำหนัก 0.80