id 681
นักวิจัย จิตติคุณ นิยมสิริ
คณะ วิทยาลัยนานาชาติ
สาขา
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. ชุดโครงการ การศึกษาพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติของอุตสาหกรรมไมซ์ในจังหวัดเชียงใหม่
วช 2558
2. การศึกษาการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติของอุตสาหกรรมไมซ์ในจังหวัดเชียงใหม่
วช 2558
3. การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ของกาแฟอาราบิก้าโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
วช 2560
4. แนวทางการพัฒนามัคคุเทศก์เยาวชนอาสาภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนเมืองเก่าจังหวัดเชียงใหม่
มรชม 2562
ผลงานตีพิมพ์