id 667
นักวิจัย คมสัน โกเสนตอ
คณะ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
สาขา วิชาคอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อประเมินการเข้าชั้นเรียนผ่านอุปกรณ์แท็บเล็ต
วช 2558
2. การพัฒนาระบบสารสนเทศตลาดแรงงานเพื่อปฏิรูปการศึกษา
วช 2560
ผลงานตีพิมพ์