id 665
นักวิจัย ธัญนันท์ ฤทธิ์มณี
คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา สาขาวิชาคหกรรม
วุฒิการศึกษา วท.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ความเชี่ยวชาญ -เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารและวัตถุเกษตร การอบแห้ง เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ผลงานวิจัย 1. คุณภาพและพฤติกรรมการอบแห้งของมะเฟืองแช่อิ่มอบแห้งด้วยวิธีออสโมติกดีไฮเดรชัน
วช 2558
2. การใช้ประโยชน์จากซังข้าวโพดหวานสีม่วงในการพัฒนาเครื่องดื่มผงพร้อมดื่มโดยการเอนแคปซูเลชันด้วยการทำแห้งแบบพ่นฝอย
วช 2560
3. การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยง โดยเทคโนโลยีสะอาดบนฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
อพสธ 2560
ผลงานตีพิมพ์