id 640
นักวิจัย เกษม กุณาศรี
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
สาขา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
วุฒิการศึกษา เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
ความเชี่ยวชาญ -เศรษฐกิจชุมชน
-เศรษฐศาสตร์จุลภาค
ผลงานวิจัย 1. การค้นหาอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชนบนพื้นฐานเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ในอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
วช 2558
2. กลยุทธ์การแข่งขันทางการค้าชายแดนของไทย ณ จุดผ่อนปรนเพื่อการค้าในจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้บริบทเศรษฐกิจชุมชน
วช 2559
3. ความเชื่อมโยงของมาตรฐาน GAP ต่อการดำเนินงานห่วงโซ่อุปทานของกระเทียม จังหวัดเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน
วช 2560
4. การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารการตลาดแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มผลิตชาเมี่ยง ในตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
อพสธ 2560
ผลงานตีพิมพ์