id 62
นักวิจัย สุพัตรา สกุลศรีประเสริฐ
คณะ คณะครุศาสตร์
สาขา จิตวิทยาและการแนะแนว
วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. การพัฒนาแบบทดสอบฉบับย่อ Wechsler Intelligence Scale for Childrem Third Edition สำหรับกลุ่มเด็กถูกสงสัยเป็นโรคสมาธิสั้น
มรชม 2553
ผลงานตีพิมพ์ 1. แรงจูงใจในการดื่มกับปัญหาจากการดื่มสุราในนักศึกษา: การพัฒนาแบบจําลองและ ตรวจสอบความไม่แปรเปลี่ยนของแบบจําลองระหว่างเพศ
2561 วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์: ปี ที่ 19 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม –ธันวาคม 2561 TCI 1 ค่าน้ำหนัก 0.80