id 600
นักวิจัย มนตรี อินตา
คณะ คณะครุศาสตร์
สาขา จิตวิทยาและการแนะแนว
วุฒิการศึกษา ศษ.ม.
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. พฤติกรรมทางจริยธรรมด้านเบญจธรรมของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มรชม 2556
2. การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนางานบริการแนะแนวในโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดเชียงใหม่
มรชม 2561
ผลงานตีพิมพ์ 1. SOFT SKILLS: ทักษะที่จำเป้นสู่ความเป็นมืออาชีพของครูยุคใหม่
2562 วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มิถุนายน 2562 TCI 1 ค่าน้ำหนัก 0.80
2. อารมณ์ในชั้นเรียน: อารมณ์ของครูมีผลต่อนักเรียนอย่างไร
2562 วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2562 TCI 1 ค่าน้ำหนัก 0.80
3. Acceptance of Cosmetic Surgery and Self-esteem among University Students
2562 Veridian E-Journal, Silpakorn University Humanities, Social Sciences and arts Volume 12 Number 1 January – February 2019 TCI 1 ค่าน้ำหนัก 0.80
4. การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมตามแนวคิดของ CASEL ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2561 วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 10 ฉบับที่ 20 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561 TCI 1 ค่าน้ำหนัก 0.80
5. การแนะแนวกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น
2561 Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2561 หน่้า 2513-2530 TCI 1 ค่าน้ำหนัก 0.80