id 598
นักวิจัย วิไลพร ไชยโย
คณะ คณะวิทยาการจัดการ
สาขา สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ -การบริหารจัดการ การตลาด การบัญชี
ผลงานวิจัย 1. รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของผู้นำท้องถิ่นกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
วช 2556
2. แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มธุรกิจชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน
วช 2558
3. แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มธุรกิจชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน ปีที่ ๒
วช 2559
4. การวิจัยเพื่อการตรวจสอบและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรให้มีศักยภาพการแข่งขันในอาเซียน
วช 2560
ผลงานตีพิมพ์