id 588
นักวิจัย ณพัชญาฐ์ สุขพัชราภรณ์
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. การบูรณาการวิถีชีวิต อัตลักษณ์ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาสู่ความมั่นคงของเยาวชนในระบบโรงเรียน
วช 2556
2. การใช้กิจกรรมแบบเน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษและการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มรชม 2559
ผลงานตีพิมพ์