id 570
นักวิจัย ศศิธร อินตุ่น
คณะ คณะครุศาสตร์
สาขา การประถมศึกษา
วุฒิการศึกษา ศษด.
ความเชี่ยวชาญ -การสอน
ผลงานวิจัย 1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาหลักการจัดการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา CI 2301
มรชม 2555
2. การใช้กิจกรรมจดบันทึกคอร์เนลล์เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วช 2557
3. ผลของการโคชต่อความรู้ และความสามาร๔ในการทำงานวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มรชม 2558
4. การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานที่ส่งผลต่อการสร้างองค์ความรู้ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มรชม 2559
5. การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น : การพัฒนาหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับจัดกิจกรรมเสริมทักษะในโรงเรียนระดับประถมศึกษา อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
วช 2560
ผลงานตีพิมพ์ 1. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา CI 2301 หลักการจัดการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้แบบการวิจัยเป็นฐาน
2558 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2558 TCI กลุ่ม 1 ค่าน้ำหนัก 0.80