id 569
นักวิจัย พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี
คณะ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
สาขา
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. การพัฒนาอุปกรณ์แสดงผลอักษรเบรลล์
มรชม 2553
ผลงานตีพิมพ์