id 565
นักวิจัย กัลยา พรหมวัชรนนท์
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. การแพทย์พื้นบ้านชาวเขาเผ่าจีนฮ่อ มูเซอดำ ปะหล่อง และไทยใหญ่: กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงดอยอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
วช 2554
2. การเชื่อมโยงสังคมและวัฒนธรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนผ่านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับเยาวชนในชุมชนในแขวงนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่
วช 2556
3. ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 ที่มีต่อทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
มรชม 2562
ผลงานตีพิมพ์