id 562
นักวิจัย นิล พันธุ์คงชื่น
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. ความแตกต่างในการระงับข้อพิพาทระหว่างกฎหมายกับจารีตประเพณีท้องถิ่น กรณีศึกษา : การละเมิดสิทธิในทรัพยากรชุมชน ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
วช 2554
2. วัฒนธรรมกฎหมายของกลุ่มชาติพันธุ์กับการเปลี่ยนแปลงของสังคม : กรณีศึกษากลุ่มลีซอ ตำบลเวียงใต้ และกลุ่มมูเซอ ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วช 2559
3. การมีผลใช้บังคับในเชิงปฏิบัติของกฎหมายในพื้นที่อาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์ : กรณีศึกษากลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
วช 2560
ผลงานตีพิมพ์