id 561
นักวิจัย สุรชาติ พุทธิมา
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. การศึกษาความต้องการและพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตเทศบาลตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
วช 2554
2. การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของสมาชิกชมรมจักรยานในจังหวัดเชียงใหม่
วช 2558
3. การพัฒนาวิชาชีพครูบรรณารักษ์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
วช 2559
ผลงานตีพิมพ์