id 559
นักวิจัย สมศักดิ์ พรมจักร
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา สาขาวิชาศิลปกรรม
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมเครื่องเงินของจังหวัดเชียงใหม่
วช 2554
2. การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมสาขาเครื่องเงินของจังหวัดลำพูน
วช 2555
3. การลดภาวะโลกร้อนตามโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนในแขวงนครพิงค์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วช 2556
4. การลดภาวะโลกร้อนตามโครงการรีไซเคิล โดยใช้ศิลปะสร้างสรรค์อาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วช 2557
5. ประติมากรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสมรรถภาพผู้พิการทางสายตา ในจังหวัดเชียงใหม่
วช 2558
6. พัฒนากระบวนการผลิตงานประติมากรรมดินเผาหมู่บ้านป่าตาล อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
วช 2559
ผลงานตีพิมพ์