id 558
นักวิจัย สายพิณ สังคีตศิลป์
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา สาขาวิชาศิลปกรรม
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมศิลปะประดิษฐ์ของจังหวัดเชียงใหม่
วช 2554
2. การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมศิลปะประดิษฐ์ของจังหวัดลำพูน
วช 2555
3. การศึกษาระเบียบพิธีการทางศุลกากรของการค้าชายแดนไทย-จีนตอนใต้ ด้านงานหัตถกรรมช่าง 10 สาขาของภาคเหนือตอนบน
วช 2556
4. กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะเด็กด้อยโอกาสในสถานสงเคราะห์เด็กจังหวัดเชียงใหม่
วช 2557
5. ทัศนศิลป์สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กด้อยโอกาสในสถานสงเคราะห์เด็ก จังหวัดเชียงใหม่
วช 2558
ผลงานตีพิมพ์