id 557
นักวิจัย จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์
คณะ คณะครุศาสตร์
สาขา การบริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานบนพื้นที่สูงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน
วช 2553
2. รูปแบบการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานบนพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน
วช 2555
3. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดเชียงใหม่
วช 2558
4. การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
วช 2560
5. การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนบ้านปางมะเยา อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
วช 2560
ผลงานตีพิมพ์