id 555
นักวิจัย อาภาวรรณ พันธ์ดีอุโมงค์
คณะ สำนักทะเบียนและประมวลผล
สาขา
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. การวัดพฤติกรรมเชิงคุณธรรมของนักศึกษาประภทคัดเลือกโควตาตามโครงการ "ผู้มีคุณธรรมนำความรู้ ประพฤติดีมีที่เรียน" ประจำปีการศึกษา 2552 และปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มรชม 2553
ผลงานตีพิมพ์