id 553
นักวิจัย ฐิตินันท์ เขียวนิล
คณะ คณะครุศาสตร์
สาขา การศึกษาพิเศษ
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ -การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ผลงานวิจัย 1. ระดับความสุขในที่ทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มรชม 2553
2. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทำงานจริยธรรมการทำงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วช 2558
3. การพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อป้องกันภาวะความเครียดจากการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วช 2560
ผลงานตีพิมพ์