id 549
นักวิจัย ณัฐวัฒน์ โสมดี
คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา สาขาวิชาศิลปกรรม
วุฒิการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย 1. การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมสาขาเครื่องหนังของจังหวัดเชียงใหม่
วช 2553
2. การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมเครื่องหนังของจังหวัดเชียงใหม่
วช 2554
3. การออกแบบและศักยภาพของกลุ่มธุรกิจชุมชนเครื่องแต่งกายพื้นเมืองจากผ้าทอ สำหรับสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีในการสื่อสารอัตลักษณ์ล้านนา เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่
สกอ 2554
4. การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมเครื่องหนังของจังหวัดลำพูน
วช 2555
5. ศักยภาพหัตถกรรมท้องถิ่นไทย 10 สาขา ของภาคเหนือตอนบนสู่การค้าชายแดนไทย – จีนตอนใต้
วช 2556
6. เส้นทางการค้าชายแดนไทย-จีนตอนใต้ ด้านงานหัตถกรรมช่าง 10สาขา ของภาคเหนือตอนบน ภายใต้กรอบเส้นทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้
วช 2556
7. การจัดการปัญหาน้ำเสียโดยใช้ศิลปะสร้างสรรค์ขยะแปลงเป็นทุน ในอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
วช 2557
8. ชุดโครงการวิจัย ความรู้ด้านศิลปะ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ในจังหวัดเชียงใหม่
วช 2558
9. ประยุกต์ศิลป์สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่
วช 2558
10. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพสังคมอย่างมีส่วนร่วม โดยอาศัยพื้นฐานความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
วช 2559
11. โครงการวิจัยเพื่อนำร่องการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมของอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่
วช 2559
ผลงานตีพิมพ์